Sprawozdanie ogólne w sprawie REACH oraz przegląd niektórych elementów REACH cz.I REACHKomisja: Rozporządzenie REACH, które weszło w życie dnia 1 czerwca 2007 r., zostało podpisane w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi i środowiska, a także swobodnego obrotu substancjami na rynku wewnętrznym przy jednoczesnym zwiększaniu konkurencyjności i innowacyjności, oraz aby przenieść odpowiedzialność związaną z zarządzaniem ryzykiem chemicznym z organów publicznych na przedsiębiorstwa. W ramach REACH funkcjonują narzędzia stanowiące wytyczne i wsparcie dla przedsiębiorstw i organów publicznych w procesie jego wdrażania. W ciągu pięciu lat od wejścia REACH w życie zrealizowano najważniejsze etapy jego wdrożenia. Obecnie trwa przegląd rozporządzenia w sprawie opłat przy uwzględnieniu wyników ogólnego przeglądu REACH, w szczególności ustaleń dotyczących kosztów związanych z REACH i jego skutków dla konkurencyjności i innowacyjności. Głównym celem zmian rozporządzenia w sprawie opłat jest obniżenie kosztów dla małych i średnich przedsiębiorstw. ECHA(Europejska Agencja Chemikaliów) i przemysł powinny opracować wytyczne w większym stopniu odpowiadające potrzebom użytkowników, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw. W ramach przeglądu stwierdzono, że problemów przysparza ogromna ilość wytycznych opracowanych w związku z wdrażaniem REACH. Tylko niewielka część obowiązujących wytycznych skierowana jest do konkretnych grup przedsiębiorstw. REACH ma zastosowanie do wielu różnych rodzajów przedsiębiorstw w całym łańcuchu dostaw, przez co dokumenty zawierające wytyczne mają raczej złożony charakter. We współpracy z przemysłem ECHA powinna poprawić wytyczne dotyczące ochrony własności intelektualnej w kontekście obowiązkowej wymiany informacji w ramach łańcucha wartości. W kwestii wspólnej rejestracji odnotowano problem związany z ujawnianiem istotnych informacji biznesowych, które w niektórych przypadkach są podstawą funkcjonowania danego przedsiębiorstwa. Niezbędne są bardziej szczegółowe wytyczne, aby móc upowszechnić w przemyśle najlepsze praktyki w zakresie ustalania, które informacje należy chronić, oraz najlepsze sposoby zapewniania zadowalającej ochrony. Komisja będzie nadal wykorzystywać Europejską Sieć Przedsiębiorczości, by zwiększać wiedzę na temat REACH w całym łańcuchu dostaw, a także poprawić komunikację w obrębie tego łańcucha. REACH dotyczy bardzo różnych przedsiębiorstw. Znaczna część europejskich firm kwalifikuje się jako dalsi użytkownicy.