Dyrektor ECHA o postępach w pracy Agencji oraz rozporządzeniu REACH cz II REACHG. Dancet - małe i średnie przedsiębiorstwa muszą mieć dostęp do wszelkich danych, także tych, które posiadają duże firmy. Wiele konsorcjów otworzyło się już na przekazywanie danych i informacji mniejszym firmom. Poza tym, nie wszystkie przedsiębiorstwa muszą czytać całość informacji, ważna jest wybiórczość informacji.

W 2010 r. Komisja przewiduje 25 tys. wniosków. Co do badań na zwierzętach, nie będzie potrzeby prowadzenia testów na zwierzętach, gdyż promowane są alternatywne działania. Europosłowie byli również zainteresowani tym, o ile należałoby zwiększyć personel Agencji. Przeszkody biurokratyczne nie mogą stanowić przeszkody w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.

Dyrektor Agencji wielokrotnie wspomniał o krajowych help deskach, których rolą jest udzielanie pomocy krajowym przedsiębiorcom, tłumaczenie wszystkich dokumentów na język kraju, w których działają. Dzięki temu ułatwiają rejestrację przedsiębiorstwom pochodzącym z ich krajów. Zatrudniono ok. 100 nowych pracowników do pomocy przy ocenie i rejestracji. W październiku 2008 r. ECHA opublikowała pierwszą listę, na której znalazło się 15 substancji kandydujących (do włączenia ich do wykazu substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń) zidentyfikowanych jako substancje wzbudzające szczególnie duże obawy.

Ch. Davies - REACH miał promować innowacyjność i chronić środowisko od szkodliwych substancji. Czy w rzeczywistości substytuty zastępują szkodliwe substancje chemiczne? ECHA potrzebuje więcej środków na działanie.

F. Grossetête - Przedsiębiorstwom trudno jest utrzymać termin rejestracji.

G. Dancet - Agencja działa w kierunku promocji innowacyjności, prowadzone są publiczne konsultacje, ECHA wspiera firmy w działaniach wymierzonych na zastąpienie szkodliwych substancji chemicznych alternatywami. Co do kwestii pieniędzy, wpływy z rejestracji powinny niedługo wzrosnąć w związku z dużą liczbą wniosków. ECHA ma w przyszłości zająć się również środkami biobójczym – biocydami, co powiększy jej dotychczasowy zakres obowiązków ograniczający się do REACH. Konieczna jest dalsza współpraca z Państwami członkowskimi, szczególnie helpdeksów – krajowych centrów informacyjnych. W XII br. zostanie przeprowadzone ich szkolenie dot. tego w jaki sposób lepiej dostarczać informacje.