Sprawozdanie ogólne w sprawie REACH oraz przegląd niektórych elementów REACH cz.III REACHS.Hassi: ECHA mówi, że test zgodności dossier jest przeprowadzany i firmy których dossier jest niekompletne, są o tym powiadamiane na piśmie i w przypadku gdy dana firma nie przestawia kompletnego dossier to wycofuje się o niej informacje. Niestety nie ma żadnego nacisku publicznego na te firmy by lepiej się zachowywały. Tylko 20 % dossier zawierało dane na temat substancji CMR.

P.Poc: Cele nietoksycznego środowiska powinien być celem globalnym. REACH ma pewne reperkusje dla krajów spoza Unii Europejskiej ale dyskusyjne jest to czy REACH rzeczywiście jest pomocny aby poprawić politykę zarządzania chemikaliami z krajach trzecich.

Komisja: Komisja dokonała przeglądu kluczowych czynników, które już działają i mają szczególne znaczenie dla powstawania korzyści, mianowicie: rejestracji, informacji w obrębie łańcucha dostaw, zezwoleń i ograniczeń. Zbadano również środki pomocne w osiąganiu korzyści, takie jak: ocena dokumentacji, przedstawianie wytycznych, inspekcje i działania mające na celu egzekwowanie przepisów. Komisja stwierdza, że zwiększona ilość informacji skutkuje zmianami w klasyfikacji, która w większości przypadków staje się bardziej rygorystyczna. Poziom jakości informacji dostępnych dla procesu zarządzania ryzykiem znacznie wzrósł w porównaniu do sytuacji przed wejściem REACH w życie. Komisja zwraca się do przedsiębiorstw, aby w pierwszej kolejności skupiły się na jakości
dokumentacji rejestracyjnych poprzez eliminację jakichkolwiek niezgodności oraz przez niezwłoczną aktualizację dokumentacji, jeśli zajdzie taka potrzeba. Należy zachęcać ECHA i państwa członkowskie do zwiększenia starań prowadzących do spełniania wymogów informacyjnych dotyczących dokumentacji. Rynek wewnętrzny jest kluczowym czynnikiem wzrostu i konkurencyjności dla przemysłu chemicznego, a REACH przyczynił się do jego dalszej harmonizacji. Celem REACH jest wspieranie innowacji.