Wdrożenie REACH REACHPrzedstawiciel Komisji Europejskiej (z DG Environment) – wdrożenie REACH

Podczas wymiany zdań z przedstawicielem Komisji Europejskiej oraz Europejskiej Agencji Chemikaliów nt. rozporządzenia REACH poruszono kwestie rejestracji substancji, opłat, testów i badań na zwierzętach, relacji dyrektywy z innymi aktami prawnymi itd.

Przedstawiciel KE DG Environment podkreślił, że REACH został uznany za jeden z ważniejszych dokumentów przyjętych podczas działania pierwszej Komisji Barroso. Dokument ten został przyjęty przed trzema laty. Wiele zawartych w nim celów udało się dotychczas zrealizować.

REACH dotyka dwie kluczowe kwestie -

  1. ochronę środowiska naturalnego
  2. ochronę konsumentów.

Jednocześnie stawia na innowacyjność oraz zrównoważony rozwój, a także wzmocnienie konkurencyjności europejskiego przemysłu chemicznego. Zobowiązuje wytwórców i importerów chemikaliów do systematycznej oceny, a także ograniczania potencjalnych zagrożeń dla zdrowia i środowiska, prowokowanych przez substancje chemiczne. REACH zastąpił czterdzieści aktów prawnych. Konieczna jest jednak ciągła korelacja REACH i innych aktów prawnych, żeby go nie powielać.

Przedstawiciel Komisji zauważył, że jest ona zaledwie jednym z graczy wdrażających REACH. Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) odgrywa tutaj wiodącą rolę. Jej głównym zadaniem jest zarządzanie rejestracyjną bazą danychsystemu REACH. Zajmuje się procedurami rejestracji i oceny chemikaliów, udzielaniem zezwoleń na ich stosowanie czy wprowadzaniem ograniczeń ich stosowania. Ma zapewniać doradztwo w dziedzinie chemikaliów. Do jej zadań należy udzielanie firmom (zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorcom) wyczerpujących informacji i doradztwa w jaki sposób dostosowywać się do wymogów REACH. Obecnie w ECHA zatrudnionych jest 350 urzędników. ECHA, KE i organizacje przemysłowe pomagają przedsiębiorstwom w zdobyciu wiedzy nt. REACH i realizacji tej dyrektywy, m.in. poprzez organizację grup roboczych i konferencji. Proces rejestracji substancji chemicznych rozpoczął się 1 VI 2008. ECHA opublikowała listę substancji wstępnie zarejestrowanych. Zawiera ona ok. 150 tys. substancji, które zostały zarejestrowane przez 65 tysięcy firm w okresie 1 czerwca – 1 grudnia 2008 r. Zdaniem pracownika Komisji istnieją potencjalne trudności dotyczące dotrzymania terminu rejestracji. Jeżeli firmy chcą dalej działać muszą dopełnić tego wymogu. Termin rejestracji zależy od rocznego tonażu produkcji (3-11 lat potrzeba na rejestrację). Obecnie wiele przedsiębiorstw przygotowuje wspólne rejestracje. Pojawiły się uwagi ze strony eurodeputowanych, że jest dwadzieścia razy więcej rejestracji niż szacowano na początku, więc może trzeba wprowadzić bardziej elastycznie terminy. Zdaniem przedstawiciela Komisji nie jest to możliwe.